بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ریتینگ فیده:   
عنوان:
اسم:
کشور:
سال تولد:
# مسابقه زمان برگزاری امتیاز
۱ مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور بانوان ایران ۱۳۹۲ ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ ۰.۰
۲ قهرمانی زیر ۱۸ سال پسران ایران ۱۳۹۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۰.۰
۳ مسابقات قهرمانی زیر 14 سال پسران ایران 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۰.۰
۴ مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال کشور ۱۳۹۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۰.۰
۵ مسابقه قهرمانی زیر 16 سال دختران ایران 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۰.۰
۶ مسابقه قهرمانی زیر14 سال دختران ایران 1392 ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۰.۰
۷ مسابقه قهرمانی زیر 12 سال دختران کشور ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۰.۰
۸ اولین دوره مسابقه آزاده بین المللی بهین بازآفرین البرز ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۰.۰
۹ قهرمانی استان همدان سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ ۰.۰
۱۰ لیگ اول تهران (مردان 2013) ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۰.۰
۱۱ مسابقات آزاد خرداد ماه ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ ۰.۰
۱۲ مرحله نهایی مسابقات قهرمانی مردان کشور سال ۲۰۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۰.۰
۱۳ جشنواره شطرنج قهرمانی کشور آقایان ۲۰۱۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ۰.۰
۱۴ جشنواره شطرنج قهرمانی کشور بانوان ۲۰۱۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ۰.۰
۱۵ دوازدهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی برق آسای ایران ۲۰۱۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۰.۰
۱۶ فینال قهرمانی کشور بانوان ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۰.۰
۱۷ دومین دوره مسابقات جام خاوران ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ ۰.۰
۱۸ اولین دوره مسابقات آزاد بین المللی نوجوانان ابریشم ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ ۰.۰
۱۹ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(A) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۰.۰
۲۰ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(B) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۰.۰
۲۱ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(D) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۰.۰
۲۲ پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر(C) ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۰.۰
۲۳ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (A) ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۰.۰
۲۴ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (C) ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۰.۰
۲۵ اولین دوره مسابقات بین المللی جام پایتخت (B) ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۰.۰
۲۶ قهرمان آقایان استان تهران - 96 ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰.۰
۲۷ جشنواره سراسری آقایان ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ ۰.۰
۲۸ چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول A ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۰.۰
۲۹ چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی جام ابن سینا - جدول B ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ۰.۰
۳۰ جدول B جام بین المللی پایتخت 3 ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۰.۰
۳۱ جدول A جام بین المللی پایتخت 3 ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۰.۰
۳۲ جدول سومین دوره آماتورهای ایران 1397 زیر 1700 ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰.۰
۳۳ جدول سومین دوره آماتورهای ایران 1397 زیر 2000 ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۰.۰
۳۴ دومین دوره مسابقات بین المللی جام آفتاب جدول Bزیر 2000 ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰.۰
۳۵ دومین دوره مسابقات بین المللی جام آفتاب جدول A ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰.۰
۳۶ قهرمانی تهران 1397 ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰.۰
۳۷ پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا 1397 جدول A ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰.۰
۳۸ پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا 1397 جدول B ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰.۰
۳۹ پانزدهمین دوری مسابقه جام بین المللی ابن سینا 1397 جدول C ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰.۰
۴۰ قهرمانی آسیا آقایان 2018 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ ۰.۰
۴۱ قهرمانی آسیا آقایان 2018 بلیتس ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ۰.۰
۴۲ قهرمانی آسیا آقایان 2018 رپید ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ۰.۰
۴۳ سیزدهمین دوره جام بین المللی ابن سینا جدول (A) ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۰.۰
۴۴ سیزدهمین دوره جام بین المللی ابن سینا جدول (B) ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۰.۰
۴۵ مسابقات قهرمانی تیم ها و باشگاههای برتر کشور ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰