بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۹۹۴۶۷۸۰ ریتینگ فیده:   ۱۲۸۰
عنوان: بازیکن
اسم: Mathes Arachchi ,Bhanila M
کشور: Sri Lanka
سال تولد: ۲۰۰۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
Biriya,Mohammadamin IRI
۲  دور ۸
B 1
Javanmard,Aryana IRI
۳  دور ۷
W 1
Pourhossein,Aliasghar IRI
۴  دور ۶
B 0
Javanmard,Aryana IRI
۵  دور ۵
B 1
Mousavian,S.Amir Mahdi IRI
۶  دور ۴
W 0
Evazpour,Amirreza IRI
۷  دور ۳
B 0
Jafari,Ahmad IRI
۸  دور ۲
W 0
تسلیمی ,برسا IRI
۹  دور ۱
W 1
Rezaei,Milad IRI