بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۳۸۰۷ ریتینگ فیده:   ۲۳۲۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۰۱۲
اسم: فندرسکی ,نیما
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۲۰۰۱