بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۲۵۰۶۱۶۲۳ ریتینگ فیده:   ۱۷۹۹
عنوان: بازیکن
اسم: Shubham Shukla
کشور: India
سال تولد: ۱۹۹۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
گرامی پور ,امین IRI
۲  دور ۱۰
B 1
Moradiyan,Meysam IRI
۳  دور ۹
W ½
Sakhtkar,Milad IRI
۴  دور ۸
B 0
عابدیان ,سعید IRI
۵  دور ۷
W 0
Sheykhali,Mohammadreza IRI
۶  دور ۶
B 1
بربری ,عباس IRI
۷  دور ۵
W 1
Jooyandeh,Hassan IRI
۸  دور ۴
B 1
Hosseini,Mir Shojae IRI
۹  دور ۳
W ½
حسن دوست ,حسین IRI
۱۰  دور ۲
B 1
Omidvar Seyghalani,Mohammad IRI
۱۱  دور ۱
W 1
Taskini,Mohammad Javad IRI