بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۱۲۵۴۳۶۴۰ ریتینگ فیده:   ۱۸۴۸
عنوان:
اسم: Kiana,Arab
کشور: United States
سال تولد: ۲۰۰۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 1
نویدی ,پارسا IRI
۲  دور ۸
W 0
داودی ,مهران IRI
۳  دور ۷
B 0
ابراهیمی ,ابوالفضل IRI
۴  دور ۶
W 1
Faramarzi,Ali IRI
۵  دور ۵
B 1
عبادی ,سیدعلی IRI
۶  دور ۴
W 0
تعاونی ,رحیم IRI
۷  دور ۳
B 1
تیموری ,عباسقلی IRI
۸  دور ۲
W 1
Gholamian Pour,Amin IRI
۹  دور ۱
B ½
نبی طائمه ,مرجانه IRI