بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۰۹۶۱۰ ریتینگ فیده:   ۱۷۱۲
عنوان: بازیکن
اسم: Sara Masood Abdullah
کشور: Iraq
سال تولد: ۲۰۰۲
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
فرنیا ,فاطمه IRI
۲  دور ۸
B 1
Mirzajani,Nagin IRI
۳  دور ۷
W ½
Ganjinia,Parisa IRI
۴  دور ۶
B 1
Akbari,Zahra IRI
۵  دور ۵
W ½
Hoseini,S.Elahe IRI
۶  دور ۴
B ½
Novruzlu,Nushaba AZE
۷  دور ۳
W 0
کلوندی ,نشمیل IRI
۸  دور ۲
W ½
Foroutan,Nahid IRI
۹  دور ۱
B ½
Eftekhari,Tannaz IRI