بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۰۰۱۹۲ ریتینگ فیده:   ۲۲۷۰
عنوان: استاد بین المللی
اسم: Al-Ali,Hussein Ali Hussein
کشور: Iraq
سال تولد: ۱۹۶۸