بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۱۱۷۰ ریتینگ فیده:   ۲۰۱۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۱۷۳۳
اسم: مظفر ,میلاد
کشور: Iran استان: البرز  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
W 1
شمشکی ,امیر IRI
۲  دور ۶
B 1
عیسی زایی ,نوید IRI
۳  دور ۵
W 1
عفت دخت رمضانی ,داریوش IRI
۴  دور ۴
B 0
Khaghani,Babak IRI
۵  دور ۳
W 1
رضانژاد بزرودی ,مجتبی IRI
۶  دور ۲
B 0
توکلیان ,محسن IRI
۷  دور ۱
---