بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۱۰۵۳۸ ریتینگ فیده:   ۱۳۱۸
عنوان: بازیکن
اسم: Al Hasan Dhamir Jabar Al Yhya
کشور: Iraq
سال تولد: ۲۰۰۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 1
Akhlaghi Mehr,Atiyeh IRI
۲  دور ۸
B 0
Moradzadeh,Kian IRI
۳  دور ۷
W 1
Ghasemi,Eilia IRI
۴  دور ۶
B 0
Majlesi Nasr Abadi,S.Mohammad IRI
۵  دور ۵
W 1
Kargarzadeh,Mahour IRI
۶  دور ۴
B 0
Teimouri Yadkuri,Shahdad IRI
۷  دور ۳
W 1
Abbasi,Ilia IRI
۸  دور ۲
B 0
Derakhshan,Alireza IRI
۹  دور ۱
W 1
Hassanzadeh,Setayesh IRI