بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۵۳۰۲۶ ریتینگ فیده:   ۲۰۷۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۹۰۰
اسم: کوروند ,محمد سینا
کشور: Iran استان: همدان  
سال تولد: ۱۹۹۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
نساج ترشیزی ,امیر مرتضی IRI
۲  دور ۱۰
B 1
نجاتی فر ,نیما IRI
۳  دور ۹
W 0
قربانی ,هادی IRI
۴  دور ۸
B 1
اردشی ,مهرداد IRI
۵  دور ۷
B ½
Mamedov,Mustafa AZE
۶  دور ۶
W 0
مصدق پور ,مسعود IRI
۷  دور ۵
B 1
عسگری زاده ,مینو IRI
۸  دور ۴
W 1
باخدایی ,دانیال IRI
۹  دور ۳
B 0
موسوی ,سید خلیل IRI
۱۰  دور ۲
W 1
آسمانی ,حمیدرضا IRI
۱۱  دور ۱
B ½
جلادتی ,سید اسماعیل IRI