بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۵۶۸۴ ریتینگ فیده:   ۲۴۱۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۵۵۱
اسم: عسگری زاده ,احمد
کشور: Iran استان: تهران