بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۱۳۳۷ ریتینگ فیده:   ۲۱۵۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۸۹۷
اسم: دلاوری ,امیر علی
کشور: Iran استان: همدان  
سال تولد: ۱۹۹۸