بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۲۵۳۳ ریتینگ فیده:   ۱۶۹۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۲۲۱۳
اسم: شفیعی ,مهدی
کشور: Iran استان: اصفهان  
سال تولد: ۱۹۹۸
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B ½
اخگری ,رضا IRI
۲  دور ۱۰
B 1
پرن فر ,علیرضا IRI
۳  دور ۹
W 0
خادمی ,محمدمیران IRI
۴  دور ۸
B 0
Gadimbayli,Abdulla AZE
۵  دور ۷
W 1
خلجی ,هانیه IRI
۶  دور ۶
W ½
احمدزاده رضوی ,سید شاهین IRI
۷  دور ۵
B 1
خرسندی کرباسدهی ,آرین IRI
۸  دور ۴
W 1
امیری ,هادی IRI
۹  دور ۳
B 0
صادقی ,محمد علی IRI
۱۰  دور ۲
W 1
ماجدی ,مازیار IRI
۱۱  دور ۱
B 0
موسوی ,سید خلیل IRI