بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۱۳۲۵۹۹ ریتینگ فیده:   ۱۸۶۴
عنوان: بازیکن
اسم: Soboleva,Anastasia
کشور: Russia
سال تولد: ۱۹۹۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B ½
اصبحی ,محمد IRI
۲  دور ۱۰
W 1
Kaveh,Hossein IRI
۳  دور ۹
B 1
خوش بین ,امیر IRI
۴  دور ۸
W ½
حاجیان سه پله ,مهربد IRI
۵  دور ۷
B ½
Memarzadeh,Hossein IRI
۶  دور ۶
W ½
جعفری همدانی ,ارشیا IRI
۷  دور ۵
B 1
Yousefi,Behniya IRI
۸  دور ۴
W 0
Fayyazi,A. R. IRI
۹  دور ۳
B 1
کلوندی ,نشمیل IRI
۱۰  دور ۲
W ½
Jafari,Kasra IRI
۱۱  دور ۱
B 1
Amirzadeh,Mostafa IRI