بیوگرافی بازیکن

No Image کد فیده: ۴۸۰۰۲۱۴ ریتینگ فیده:   ۲۰۷۰
عنوان: استاد فیده
اسم: Ali,Ghazi Al-Saadi
کشور: Iraq
سال تولد: ۱۹۶۴
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B ½
اصغری مرزیدره ,ابوالفضل IRI
۲  دور ۱۰
W 1
خطیبی ,امیررضا IRI
۳  دور ۹
B 0
Kaveh,Hossein IRI
۴  دور ۸
W 0
رادش ,پارسا IRI
۵  دور ۷
B 1
Sadeghi Shoormasti,Ali IRI
۶  دور ۶
W 1
بزرگ زاده ,عرفان IRI
۷  دور ۵
B 1
پرن فر ,علیرضا IRI
۸  دور ۴
W 1
سلطانی ,فاطمه IRI
۹  دور ۳
B 1
Rezaei,Mohammad Yasin IRI
۱۰  دور ۲
W 0
Hosseini ,Mohammad Hamzeh IRI
۱۱  دور ۱
B 0
نوروزی چناری ,پارسا IRI