بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۴۴۴۵۰ ریتینگ فیده:   ۱۷۲۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۲۹۸
اسم: کلوندی ,نشمیل
کشور: Iran استان: همدان  
سال تولد: ۲۰۰۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W ½
آتشگران ,مهرراز IRI
۲  دور ۸
B 0
یزدخواستی ,روژان IRI
۳  دور ۷
W 0
داودی پور ,یاسمین IRI
۴  دور ۶
B 0
خوش خرامان ,ملیسا IRI
۵  دور ۵
W 1
Zolfaghari,Niloufar IRI
۶  دور ۴
B 0
Hajihoseinzadeh,Mitra IRI
۷  دور ۳
W 1
Pourvali,Pinar IRI
۸  دور ۲
B 0
زاهدی فر ,اناهیتا IRI
۹  دور ۱
W 1
سماعی ,سونیا IRI