بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۱۴۹۰ ریتینگ فیده:   ۱۹۰۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۷۰۶
اسم: مهدیان ,آنوشا
کشور: Iran استان: اصفهان  
سال تولد: ۲۰۰۳