بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۴۲۱ ریتینگ فیده:   ۲۰۷۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۸۷۱۴
اسم: توکلیان ,محسن
کشور: Iran استان: تهران