بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۸۲۳۶۰ ریتینگ فیده:   ۱۲۹۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۴۱۴
اسم: اسعدی ,ثمین
کشور: Iran استان: خراسان شمالی  
سال تولد: ۲۰۰۲
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 1
رحمن زاده شاهی ,پریسا IRI
۲  دور ۸
W 0
عاجلو ,عارفه IRI
۳  دور ۷
B 1
طاهری ,نیلوفر IRI
۴  دور ۶
W 1
Pourvali,Pinar IRI
۵  دور ۵
W 0
خوش خرامان ,ملیسا IRI
۶  دور ۴
B 0
بابازاده ,شادان IRI
۷  دور ۳
W 0
معتمدی لموکی ,فاطمه IRI
۸  دور ۲
B 1
اصغرزاده سارخانلو ,میترا IRI
۹  دور ۱
W 1
Salemi,Negin IRI