بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۱۲۱۰ ریتینگ فیده:   ۱۲۸۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۲۵۳
اسم: محمدی ,سارا
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
---
۲  دور ۸
---
۳  دور ۷
B 0
اسکندری ,یلدا IRI
۴  دور ۶
W 0
نادرنیا ,نیکتا IRI
۵  دور ۵
B 0
ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه زهرا IRI
۶  دور ۴
W 1
احتشام مهر ,راحیل IRI
۷  دور ۳
B 1
طاهری ,نیلوفر IRI
۸  دور ۲
W 0
ابراهیمی ,آتوسا IRI
۹  دور ۱
B 1
وارسته ,ندا IRI