بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۸۳۱۱۱ ریتینگ فیده:   ۱۹۰۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۵۲۱۶
اسم: اصغرزاده سارخانلو ,میترا
کشور: Iran استان: البرز  
سال تولد: ۲۰۰۲