بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۲۲۵۰۳۵۹۵ ریتینگ فیده:   ۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۰۴۵۴
اسم: سماعی ,سونیا
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۲۰۰۲
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
W 0
Moosavi,Seyed Fateme IRI
۲  دور ۸
B 0
Pourvali,Pinar IRI
۳  دور ۷
W 1
کاکاوند ,تانیا IRI
۴  دور ۶
W 0
Karami,Elmira IRI
۵  دور ۵
B 0
عزیزی ,حنانه IRI
۶  دور ۴
W ½
حمزه جواران ,کوثر IRI
۷  دور ۳
B 1
بیات ,صدف IRI
۸  دور ۲
W 0
نادرنیا ,نیکتا IRI
۹  دور ۱
B 0
کلوندی ,نشمیل IRI