بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۷۷۲۱ ریتینگ فیده:   ۲۰۴۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۷۴۲
اسم: ازلی ,طناز
کشور: Iran استان: اصفهان