بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۳۷۱۰ ریتینگ فیده:   ۱۸۸۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۷۹۶
اسم: ساداتی پایین رودپشتی ,سیده فاطمه
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۲۰۰۱