بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۲۷۰۸ ریتینگ فیده:   ۱۸۵۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۹۰۹۰
اسم: تیمورلو ,احمد
کشور: Iran استان: تهران  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۷
B 1
چاوش پور ممقانی ,رحیم IRI
۲  دور ۶
W 0
رضانژاد ,حسن IRI
۳  دور ۵
---
۴  دور ۴
---
۵  دور ۳
B 1
عیسی زایی ,نوید IRI
۶  دور ۲
---
۷  دور ۱
W 0
Khaghani,Babak IRI