بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۰۹۱۳ ریتینگ فیده:   ۲۳۱۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۹۷۵۰
اسم: باقری ,مازیار
کشور: Iran استان: خراسان شمالی