بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۳۹۸۱ ریتینگ فیده:   ۲۴۵۵
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۳۱۱
اسم: فیروزجاء ,علیرضا
کشور: Iran استان: مازندران