بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۶۴۴۳ ریتینگ فیده:   ۲۱۵۲
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۲۴۹
اسم: پیلوایه ,علی
کشور: Iran استان: تهران