بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۷۶۶ ریتینگ فیده:   ۲۲۲۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۶۵۸
اسم: صداقتی ,مهرداد
کشور: Iran استان: البرز