بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۷۶۶ ریتینگ فیده:   ۲۲۴۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۶۵۸
اسم: صداقتی ,مهرداد
کشور: Iran استان: البرز  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
حسین زاده ,نیما IRI
۲  دور ۱۰
W ½
سخایی ,مصطفی IRI
۳  دور ۹
B 1
وقار ,محسن IRI
۴  دور ۸
W 0
پیلوایه ,علی IRI
۵  دور ۷
B 0
خطیبی ,میثم IRI
۶  دور ۶
W ½
حسینی پور ,مهدی IRI
۷  دور ۵
B ½
طاهباز ,آرش IRI
۸  دور ۴
W 1
توکلیان ,محسن IRI
۹  دور ۳
B 0
دربان وایقانی ,مرتضی IRI
۱۰  دور ۲
W 0
شیخ حسنی ,بردیا IRI
۱۱  دور ۱
B 1
محجوب زردست ,مرتضی IRI