بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۳۵۵۰ ریتینگ فیده:   ۲۲۸۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۴۴۴
اسم: خادمی ,محمدمیران
کشور: Iran استان: تهران