بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۱۱۹۰ ریتینگ فیده:   ۲۳۵۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۲۵۲
اسم: نوروزی ,امید
کشور: Iran استان: تهران