بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۳۳۷۶۹ ریتینگ فیده:   ۱۵۹۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۸۸۹
اسم: عزیزی تفرشی ,علی اکبر
کشور: Iran استان: سمنان  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
Sheykhali,Hossein IRI
۲  دور ۱۰
B ½
Darini,Ilya IRI
۳  دور ۹
W 0
فردوسی ,وحید IRI
۴  دور ۸
B 1
ذوالفقاری ,نیلوفر IRI
۵  دور ۷
W 1
Ghodrati,Amir Ali IRI
۶  دور ۶
B 0
محمدعلیزاده ,عرفان IRI
۷  دور ۵
W 1
صباحی ,مریم IRI
۸  دور ۴
B 0
Mamedov,Anar AZE
۹  دور ۳
W 0
علوی حور ,هما IRI
۱۰  دور ۲
B 1
جهانگیری ,سپیده IRI
۱۱  دور ۱
W 0
مقدمیان ,افشین IRI