بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۳۷۵ ریتینگ فیده:   ۲۰۵۵
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۶۷۳
اسم: اسدی ,صادق
کشور: Iran استان: همدان  
سال تولد: ۱۹۷۸