بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۷۱۶۹۵ ریتینگ فیده:   ۱۷۰۳
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۷۵۴۸
اسم: ترکمن ,پیام
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۹۴
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 1
شمس ,نگار IRI
۲  دور ۱۰
B 0
عباسی ,میثم IRI
۳  دور ۹
W 1
دیناروند ,جهانگیر IRI
۴  دور ۸
B ½
گنجعلی ,حسین IRI
۵  دور ۷
B 0
احمدزاده رضوی ,سید شاهین IRI
۶  دور ۶
W 1
فیاضی ,شهریار IRI
۷  دور ۵
W 1
Farahani,Hossein IRI
۸  دور ۴
B 0
خلجی ,هانیه IRI
۹  دور ۳
W ½
Jahandari,Sina IRI
۱۰  دور ۲
B 1
Rezaei,Mohammad IRI
۱۱  دور ۱
W 0
بختیاری کیش ,مزدک IRI