بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۰۱۳۰ ریتینگ فیده:   ۲۵۵۱
عنوان: استاد بین المللی کد فدراسیون شطرنج ایران: ۴۷۶۱
اسم: ایدنی ,پویا
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۹۵