بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۰۷۹۸ ریتینگ فیده:   ۲۴۰۵
عنوان: استاد بزرگ کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۲۳۲
اسم: محجوب زردست ,مرتضی
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۰