بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۵۰۶۰ ریتینگ فیده:   ۲۱۸۱
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۶۸۷
اسم: ملکی ,مجتبی
کشور: Iran استان: البرز  
سال تولد: ۱۹۹۵
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
طالبی ,مسعود IRI
۲  دور ۱۰
W ½
امینی کیاسری ,عامر IRI
۳  دور ۹
B 1
Khastoo,Morteza IRI
۴  دور ۸
W ½
Jafari,Eisa IRI
۵  دور ۷
B 1
رباط میلی ,منوچهر IRI
۶  دور ۶
W 0
Ghazizade,Neysar IRI
۷  دور ۵
B 1
انام زاده باربر شالکوهی ,فرهاد IRI
۸  دور ۴
W ½
باقری ,آرین IRI
۹  دور ۳
B 0
Javakhadze,Zurab GEO
۱۰  دور ۲
W ½
موسوی ,سید خلیل IRI
۱۱  دور ۱
B 1
علوی نژاد ,سیدرضا IRI