بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۱۶۵۰ ریتینگ فیده:   ۲۰۶۸
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۰۰۸۰
اسم: تعاونی ,رحیم
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۳
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
---
۲  دور ۱۰
W 0
شاهکرمی ,امین IRI
۳  دور ۹
B 0
انجم روز ,مهدی IRI
۴  دور ۸
W ½
Khastoo,Morteza IRI
۵  دور ۷
B 0
حکیمی فرد ,غزل IRI
۶  دور ۶
W 1
نظامیوند جگینی ,یاسر IRI
۷  دور ۵
B 0
قاضی الشریف ,کاوه IRI
۸  دور ۴
W 1
کیامرثی ,علی IRI
۹  دور ۳
B 1
قنبری ,مهدی IRI
۱۰  دور ۲
W 0
محجوب زردست ,مرتضی IRI
۱۱  دور ۱
B 1
ماجدی ,مازیار IRI