بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۲۲۰۰ ریتینگ فیده:   ۲۵۰۳
عنوان: استاد بزرگ کد فدراسیون شطرنج ایران: ۵۱۶۳
اسم: درینی ,پوریا
کشور: Iran استان: کرمان  
سال تولد: ۱۹۹۱