بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۵۴۱۲ ریتینگ فیده:   ۱۹۴۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۶۴۶
اسم: سالاری ,مهران
کشور: Iran استان: خراسان رضوی  
سال تولد: ۱۹۷۰
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
چنگایی ,امین IRI
۲  دور ۱۰
W ½
مومنی ,ابراهیم IRI
۳  دور ۹
B 1
خمیسی ,سید جعفر IRI
۴  دور ۸
B 1
شریفی ,مهدی IRI
۵  دور ۷
W 1
ارومیه ,سید علی رضا IRI
۶  دور ۶
B 0
جهان خانی ,حجت اله IRI
۷  دور ۵
W 1
شیخ مقدس ,سیامک IRI
۸  دور ۴
B ½
خدابنده لو ,امیرپرویز IRI
۹  دور ۳
W ½
قاضی زاده ,آسانا IRI
۱۰  دور ۲
B 0
حسینی پور ,مهدی IRI
۱۱  دور ۱
W 1
Asghari,Abolfazl IRI