بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۶۱۱۲ ریتینگ فیده:   ۱۹۵۶
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۸۷۴۸
اسم: شیرازی ,ابوذر
کشور: Iran استان: سمنان  
 
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
---
۲  دور ۱۰
---
۳  دور ۹
B 0
ملکی ,امیر IRI
۴  دور ۸
W 1
نبی پور ,سیاوش IRI
۵  دور ۷
B 0
درخشانی ,درسا IRI
۶  دور ۶
W 1
Dadmand,Mansour IRI
۷  دور ۵
B 0
رزاقی ,بهروز IRI
۸  دور ۴
W 1
خاکپور ,عباس IRI
۹  دور ۳
B 1
بابایی فرد ,حیدر IRI
۱۰  دور ۲
W 1
Jamshidzadeh,Amir IRI
۱۱  دور ۱
B 0
قربانی ,کامبیز IRI