بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۸۶۹۳۵ ریتینگ فیده:   ۱۷۰۷
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۷۹۷۳
اسم: مددی ,محمد
کشور: Iran استان: مازندران  
سال تولد: ۱۹۸۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
W 0
زحمتی ,سبحان IRI
۲  دور ۱۰
B 0
خوش کلامیان ,بهزاد IRI
۳  دور ۹
W 1
سوسن آبادی فراهانی ,رامین IRI
۴  دور ۸
B 0
وحدتیان ,داوود IRI
۵  دور ۷
W 1
چهره سا ,فرهان IRI
۶  دور ۶
B 0
خادم عرفانی ,سبحان IRI
۷  دور ۵
W 0
رضوانی ,امیر حسین IRI
۸  دور ۴
B 1
Hosseini,Mir Shojae IRI
۹  دور ۳
W 1
Biriya,Yadollah IRI
۱۰  دور ۲
B 0
رستمی ,روزبه IRI
۱۱  دور ۱
W 1
خلج ,یوسف IRI