بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۱۶۰۴ ریتینگ فیده:   ۲۲۸۸
عنوان: استاد فیده کد فدراسیون شطرنج ایران: ۲۱۳۹
اسم: لرپری زنگنه ,شاهین
کشور: Iran استان: اصفهان  
سال تولد: ۱۹۹۹