بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۲۵۳۲ ریتینگ فیده:   ۲۲۰۴
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۶۳۶
اسم: سخایی ,مصطفی
کشور: Iran استان: قم