بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۹۹۲۵۵ ریتینگ فیده:   ۱۵۱۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۱۸۵۹۴
اسم: کرد ,مسلم
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۷۶