بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۲۱۲۱۳ ریتینگ فیده:   ۲۵۴۵
عنوان: استاد فیده کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۰۰۶
اسم: طباطبایی ,سید محمد امین
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۲۰۰۱