بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۱۹۲۷۸ ریتینگ فیده:   ۲۵۰۰
عنوان: بازیکن کد فدراسیون شطرنج ایران: ۳۹۶۳
اسم: مصدق پور ,مسعود
کشور: Iran استان: خراسان رضوی  
سال تولد: ۱۹۷۶
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۹
B 1
حمیدی ,امیرمحمد IRI
۲  دور ۸
W 1
کرّا ,سیاوش IRI
۳  دور ۷
B 1
وحدتیان ,داوود IRI
۴  دور ۶
W 1
مشمولی ,کیان IRI
۵  دور ۵
B 1
مرادی ,امیر مسعود IRI
۶  دور ۴
W 1
برزگر اسکندرکلائی ,صائب IRI
۷  دور ۳
B 1
شیخ حسنی ,بردیا IRI
۸  دور ۲
W 1
مرادی ,سجاد IRI
۹  دور ۱
B 1
جزائی ,محمد اسماعیل IRI