بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۱۸۱۶ ریتینگ فیده:   ۲۳۲۸
عنوان: استاد بین المللی کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۷۰۲
اسم: دربان وایقانی ,مرتضی
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۲