بیوگرافی بازیکن

کد فیده: ۱۲۵۰۱۸۱۶ ریتینگ فیده:   ۲۳۲۸
عنوان: استاد بین المللی کد فدراسیون شطرنج ایران: ۶۷۰۲
اسم: دربان وایقانی ,مرتضی
کشور: Iran استان: تهران  
سال تولد: ۱۹۸۲
# شماره دور نتیجه اسم کشور
۱  دور ۱۱
B 0
خطیبی ,میثم IRI
۲  دور ۱۰
W ½
درینی ,پوریا IRI
۳  دور ۹
W 0
خداشناس ,مرصاد IRI
۴  دور ۸
B 1
Godarz,Kasra IRI
۵  دور ۷
W ½
شیخ حسنی ,بردیا IRI
۶  دور ۶
B 0
قائم مقامی ,احسان IRI
۷  دور ۵
W ½
نوروزی ,امید IRI
۸  دور ۴
B 1
فیروزجاء ,علیرضا IRI
۹  دور ۳
W 1
صداقتی ,مهرداد IRI
۱۰  دور ۲
B ½
حسین زاده ,نیما IRI
۱۱  دور ۱
W ½
مجاوریان ,حسین IRI